میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
031-5001 ساعات کار دسترسی

مرکز تجارت جهانی


مفهوم مركز تجارت جهاني مفهومي است فراتر از يك ساختمان ، يك حركت يا يك سازمان، بعبارتي ديگر مركز تجارت جهاني كليه خدمات مربوط به تجارت جهاني را در زير يك سقف جمع آوري مي نمايد. اين خدمات شامل اطلاعات تجاري ، ارتباطات ، باشگاه هاي تجارت جهاني ، برنامه هاي آموزشي تجاري ، سازماندهي هيات هاي تجاري و امكانات نمايشگاهي و عرضه كالا ميباشد. مركز تجارت جهاني در هر شهري مركزي است كه خدمات موجود بخش خصوصي و دولتي در امر تجارت را تكميل و حمايت مي كند.